God man och förvaltaruppdraget regleras i föräldrabalken.

Några exempel…

Kapitel 11 handlar om när en god man eller förvaltare skall förordnas.

  • Enligt 11 kap 1 § FB. God man i förmyndares ställe om föräldern exempelvis på grund av sjukdom, fängelsevistelse eller bortavaro i utlandet inte kan ta tillvara sitt barns intressen. Även alla utländska barn som kommer till Sverige utan förmyndare tillhör denna kategori.

  • Enligt 11 kap 2 § FB. God man vid motstridiga intressen. Exempelvis om en förälder vill ge en gåva till sitt barn eller låna av barnet. Det kan även gälla mellan en god man och en huvudman om båda är delägare i samma dödsbo så att den gode mannen inte kan tillvarata både sitt och huvudmannens intresse. Då måste en god man utses för just den specifika rättshandlingen.

  • Enligt 11 kap 3 § FB. God man för bortavarande. Här menas personer som försvunnit och där ingen vet var de befinner sig eller om de är avlidna. Paragrafen innefattar situationen att en dödsbodelägare eller testamentstagare vistas på okänd ort eller det inte kan utrönas om den döde efterlämnat arvinge som före eller jämte annan arvinge är berättigad till arvet; alternativt att kännedom finns om arvinge efter den döde, men kunskap om namn eller vistelseort saknas.

  • Enligt 11 kap 4 § FB God man för en myndig person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

  • Förvaltarskap enligt 11 kap 7 § FB. I de fall ett godmansskap inte räcker kan förvaltarskap komma ifråga. Förvaltaren fungerar som ställföreträdare för sin huvudman. Det innebär att förvaltaren ensam har rådighet över huvudmannens egendom och kan företräda huvudmannen i alla angelägenheter som ingår i uppdraget.

  • Kapitel 12 handlar om förmyndares, god man och förvaltares verksamhet. Där finns beskrivet vilka skyldigheter som finns när det gäller räkenskaper och anteckningar om åtgärder, överförmyndares tillsyn, skadestånd om man orsakar skada, arvode och ersättning för utgifter.

  • Kapitel 14 handlar om förmyndares, god man och förvaltares vård av egendom. Skyldighet finns att upprätta förteckning över den egendom man förvaltar och lämna denna till överförmyndaren. I lagtexten finns också stadgat vad som gäller värdehandlingar, skuldförbindelser, värdepappersfonder, aktier, premieobligationer och bankmedel. I kapitlet beskrivs också förfarandet med fast egendom. Här finns stadgat vad som gäller vid bortgivande av egendom, upptagande av lån, rörelse o dyl. Här beskrivs också skyldigheten för god man och förvaltare att senast 1 mars till överförmyndaren inge årsräkning, och vad som gäller vid förvaltningens upphörande.

  • Kapitel 16 handlar om tillsyn över förmyndare, god man och förvaltare. Det är överförmyndaren som ska övervaka att god man och förvaltare ser till huvudmannens bästa, när det gäller användning av medel och placering av tillgångar.