Protokoll fört vid årsmöte med Västerviks God Man och


Förvaltarförening på Mejeriet 2014-03-17.


1.    Ordförande Ulf Erlandsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.


 2.   Val av mötesfunktionärer:  Till mötesordförande valdes Kenth Nilsson och mötessekreterare Anita Styrenius.  

      Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

      Bo Johansson och Tomas Manfred.


3.   Dagordningen godkändes.


4.   Mötet ansåg att årsmötet var behörigen kallat.


5.   Verksamhetsberättelsen godkändes.


6.   Revisionsberättelsen godkändes.


7.   Resultat och balansräkningen godkändes.


8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


9.   Årsavgiften för 2015  förblir 150 kr enligt årsmötets beslut.


10.  Val: Till ordförande på 1 år valdes Ulf Erlandsson, omval.

        Styrelseledamot på 2 år: Inger Furemo, omval.

        Styrelseledamot på 2 år: Moniqa Carlenstam, nyval. 

        Styrelsesuppleant på 2 år: Barbro Fredriksson, nyval.

        Revisor på 1 år: Yvonne Andersson, omval.

        Revisor på 1 år Hans Ekholm, omval.

        Revisorsuppleant på 1 år: Lennart Pettersson, omval.

        Valberedning på 1 år: Per Jörgen Jensen, sammankallande, omval.

        Valberedning på 1 år: Gerd Lindros, omval.


11.   Inga motioner hade inkommit till föreningen.


12.   Kjell Jönsson, vice ordförande för GMF Riksförbund fick ordet och berättade var  förbundet står i förhandlingar med myndigheter rörande Gode Männens villkor. En alltid

engagerad föreläsare, som är roligt att lyssna till.


13.   Ordförande avtackade Monica Ohlman för förtjänstfullt arbete i styrelsen med ett fång  tulpaner.


14.  Mötet avslutades och föreningen inbjöd  till fika i caféet i bottenvåningen.


Anita Styrenius  sekreterare