VÄSTERVIKS GOD MAN OCH FÖRVALTARFÖRENINGÅRSMÖTE

LOKAL: MEJERIET

TID: 2014-03-17 KL 18.30DAGORDNING. 1. Mötet öppnas. Ordförande Ulf Erlandsson hälsar välkommen.

 2. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän.

 3. Godkännande av dagordning.

 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

 5. Verksamhetsberättelsen, sekreterare AnitaStyrenius.

 6. Revisionsberättelsen, kassör Inger Furemo.

 7. Resultat och balansräkning, kassör Inger Furemo.

 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Fastställande av årsavgift för 2015.

 10. Valberedningen har ordet: Val av styrelsemedlemmar: ordförande på 1 år, 2 styrelseledamöter på 2 år, 2 revisorer och en revisorsuppleant alla på 1 år. Valberedning 2 personer på 1 år.

 11. Motioner

 12. Övriga frågor.

 13. Avtackning av avgående styrelsemedlem.

 14. Avslutning och inbjudan till gemensam fika i caféet, föreningen bjuder på fika vid årsmöte.

  VÄLKOMMEN