Protokoll fört vid årsmöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening på Mejeriet 2015-03-23.

1.   Ordförande Ulf Erlandsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

      2.   Val av mötesfunktionärer:  Till mötesordförande valdes Kenth Nilsson och

       mötessekreterare Anita Styrenius.  Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

            Bo Johansson och Tomas Manfred 

3.   Dagordningen godkändes 

4.   Mötet ansåg att årsmötet var behörigen kallat.

5.   Verksamhetsberättelsen godkändes.

6.   Revisionsberättelsen godkändes.

7.   Resultat och balansräkningen godkändes.

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.    Årsavgiften för 2016  förblir 150 kr enligt årsmötets beslut.

10.   Val: Till ordförande på 1 år valdes Ulf Erlandsson, omval.

        Styrelseledamot på 2 år: Gunilla Kahnborg, omval.

        Styrelseledamot på 2 år: Anita Styrenius, omval       

        Revisor på 1 år: Yvonne Andersson, omval.

        Revisor på 1 år: Hans Ekholm, omval.

        Revisorsuppleant på 1 år: Lennart Pettersson, omval.

        Valberedning på 1 år: Per Jörgen Jensen, sammankallande, omval.

        Valberedning på 1 år: Gerd Lindros, omval.

11.   Inga motioner hade inkommit till föreningen.

12.   Vi tackar Kenth Nilsson för ordförandeskap och ordinarie ordförande tar över.

 

        Vi har en allmän diskussion om föreningen, vad finns för önskemål till våra träffar.

        Bo Johansson föreslår:  Bjud in representant för Gode män inom RFS.

        Styrelsen frågar sig varför uppslutningen är så dålig till våra träffar, är inte

        ämnesområdena   intressanta? Årsmötet finner ämnesvalen Ok, men kan inte svara på 

        varför uppslutningen är dålig.

        Inger Furemo frågar om vi är intresserade av utflykt till Marsbäcken.

        Irmeli Thörn vill gärna ha flera besökare till Fängelset.

        Inger Furemo bjuder in alla, som har behov av redovisningsprogrammet att komma till

        ABF-lokalen onsdagkvällar, en kurs pågår fn.

13.   Ordförande Ulf Erlandsson avslutar årsmötet och bjuder in till gemensam  fika i    

        caféet. Föreningen bjuder på fika vid årsmöte.