Protokoll fört vid årsmöte med Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare  på Mejeriet 2019-03-06.

1.   Ordförande Ulf Erlandsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

        2.  Val av mötesfunktionärer:  Till mötesordförande valdes Kenth Nilsson och

       mötessekreterare Gunilla Kahnborg.  Att jämte ordförande justera dagens protokoll

       valdes Barbro Fredriksson och Christer Carlsson.

 3.   Dagordningen godkändes.

4.   Mötet ansåg att årsmötet var behörigen kallat.     

5.   Verksamhetsberättelsen godkändes.

6.   Revisionsberättelsen godkändes.

7.   Resultat och balansräkningen godkändes.

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.   Årsavgiften för 2020  beslutades vara oförändrad 300 kr.

10.   Val:

        Ordförande på 2 år valdes Ulf Erlandsson, omval.

        Vice ordförande på 2 år valdes Gunilla Kahnborg, omval.

        Sekreterare på 2 år valdes Anita Styrenius, omval.

        Styrelseledamot på 1 år valdes Monika Ohlman, fyllnadsval.

        Styrelsesuppleant på 1 år valdes Per Karlsson, fyllnadsval.

        Revisor på 1 år valdes Margareta Wigren, omval.

        Revisorsuppleant på 1 år valdes Per Jörgen Jensen, nyval.

        Valberedning 2 personer på 1 år: Per Jörgen Jensen, sammankallande, omval.

        Gerd Lindros, omval   

11.   Inga motioner har inlämnats.

12.   Under Ordet fritt framfördes önskemål om kurs i  redovisningsprogrammet

        Någon önskade information för hantering av uppdrag vid dödsfall.           

13.  Vi tackade  Kenth Nilsson för ordförandeskap och ordinarie ordförande

        bjöd  in  till gemensam fika på caféet  i bottenvåningen.  Föreningen bjuder på kaffe  

        med gott tilltugg

 

Gunilla Kahnborg

mötessekreterare

Justeras:

Kenth Nilsson                           Barbro Fredriksson             Christer Carlsson

mötesordförande                      justerare                               justerare