Protokoll fört vid årsmöte med Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare  på Mejeriet 2018-03-06.


1.   Ordförande Ulf Erlandsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

       2.   Val av mötesfunktionärer:  Till mötesordförande valdes Kenth Nilsson och

       mötessekreterare Anita Styrenius.  Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

         Gunilla Kahnborg och Barbro Fredrikson.  

3.   Dagordningen godkändes.

4.   Mötet ansåg att årsmötet var behörigen kallat.     

5.   Verksamhetsberättelsen godkändes.

6.   Revisionsberättelsen godkändes.

7.   Resultat och balansräkningen godkändes.

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.   Årsavgiften för 2019 beslutades vara oförändrad 300 kr.

10.   Val:

       Styrelseledamot på 2 år valdes  Inger Furemo, omval.  

       Styrelseledamot på 1 år valdes  Moniqa Carlenstam, omval.

       Styrelsesuppleant på 1 år valdes Barbro Fredriksson, omval.

       Revisorer på 1 år valdes Yvonne Andersson Gullberg, omval

       Margareta Wigren, nyval. 

       Val av revisorsuppleant bordlades och uppdrogs till styrelsen.

       Valberedning 2 personer på 1 år: Per Jörgen Jensen, sammankallande, omval

        Gerd lindros, omval. 

11.   Inga motioner har inlämnats.

12.   Under Ordet fritt diskuterades önskemål om program för medlemsträffar och tema för

        för kurser.

13.  Vi tackar Kenth Nilsson för ordförandeskap och ordinarie ordförande

        bjuder in  till gemensam fika på caféet  i bottenvåningen.  Föreningen bjuder på kaffe  

        och smörgås.

 

 

 

 

Anita Styrenius

sekreterare