Protokoll fört vid årsmöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening på Mejeriet 2017-03-14.

 

 

1.   Ordförande Ulf Erlandsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 

2.   Val av mötesfunktionärer:  Till mötesordförande valdes Kenth Nilsson och

       mötessekreterare Anita Styrenius.  Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

      Gunilla Kahnborg och Barbro Fredrikson.  

 

3.   Dagordningen godkändes.

 

4.   Mötet ansåg att årsmötet var behörigen kallat.

      Datatekniken fungerar dock inte fullt ut. Vi får alla se över vår mailfunktion.

 

5.   Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

6.   Revisionsberättelsen godkändes.

 

7.   Resultat och balansräkningen godkändes.

 

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

9.   Årsavgiften för 2018  fastställdes , enligt styrelsebeslut, till 300  kr.

 

10.   Val: Till ordförande på 2 år valdes Ulf Erlandsson, omval.

        Styrelseledamot på 2 år: Anita Styrenius, omval.

        Styrelseledamot på 2 år: Gunilla Kahnborg, omval 

        Revisor på 1 år: Yvonne Andersson Gullberg, omval.

        Revisor på 1 år: Hans Ekholm, omval.

        Revisorsuppleant på 1 år: Valberedningen arbetar med det.

        Valberedning på 1 år: Per Jörgen Jensen, sammankallande, omval.

        Valberedning på 1 år: Gerd Lindros, omval.

        Valberedningen förordar att vi ska ha god man-representant för ensamkommande i

        styrelsen.

 

11.   Inger gjorde en kort resumé om vår dubbla förbundstillhörighet. Årsmötet beslutade att

        föreningen i fortsättningen ska tillhöra endast RFS. Styrelsen har tidigare enhälligt          

        beslutat detsamma. Detta innebär nu att vi öppnar upp för övriga frivilligarbetare och           

        byter namn på föreningen till: Västerviks frivilliga samhällsarbetare.

               

12.   Kenth Nilsson uppmanar oss att söka föreningsbidrag hos kommunen och lämnar                

        instruktioner för detta.

        Han informerar vidare om MSB (Myndigheten för skydd och beredskap), som anordnar

        en äldredag med föredrag av Stig Lilja. Detta handlar om hur utsatta personer bör

        skydda sig för angrepp av olika slag.

 

13.   Vi tackar Kenth Nilsson för ordförandeskap och ordinarie ordförande inbjuder till fika i

        caféet på nedre botten.