Protokoll fört vid Riksförbundet Gode Män och Förvaltares årsstämma i Göteborg 13-04-13

 

Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg, Lena Malm, hälsar välkommen 

                                                    till Göteborg       

 

Närvarande: Representanter för föreningarna i Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping, Växjö, Karlskrona, Alingsås, Sjuhärad, Karlstad, Kristianstad, Tranås

Västervik, Vetlanda,  Gnesta/Trosa, Tingsryd, Bohuslän, Uppsala

 

1.   Ordförande Ricard Sandell hälsar välkommen och öppnar årsmötet.

2.   Röstlängden godkänns enligt deltagarlistan

3.   Val av ordförande för stämman

       Till ordförande för stämman väljs Ricard Sandell, Linköping

4.    Val av sekreterare för stämman

       Till sekreterare väljs Kjell Jönsson, Växjö

5.   Val av två justerare tillika rösträknare

       Till justerare väljs Allan Wassén, Göteborg och Arne Johannesson,     

        Stockholm

6.    Fastställande av dagordning

         Dagordningen fastställs enligt stadgarna

7.    Fråga om stämmans behöriga utlysande

        Stämman befinns vara utlyst i enlighet med stadgarna

8.    Ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse

        Verksamhetsberättelsen föredras av Kjell Jönsson, den ekonomiska

        redovisningen av Greger Stag                                                                      

        Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna

9.    Revisorernas berättelse

        Revisionsberättelsen föredras av Mauritz Wallin

10.  Fråga om ansvarsfrihet

        Årsmötet beviljar styrelsen  ansvarsfrihet för  det gångna verksamhetsåret              

11.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter

         Antalet styrelseledamöter bestäms till nio

         Stadgeändring

         Förslag till stadgeändring: inga ersättare väljs. Punkten tas upp till

         förnyat beslut på nästa årsmöte                 

12.  Val av ordförande och styrelseledamöter

         Val av ordförande för ett år

         Till ordförande väljs Ricard Sandell

         Val av halva antalet styrelseledamöter för två år

         Till styrelseledamöter väljs: Arne Johannesson, Stockholm, Lena  

         Andersson, Göteborg, Greger Stag, Uppsala, Christer Vindeby,

         Linköping, Thomas Eiserman, Karlstad

 

 

13.  Val av revisorer 

         Val av två revisorer, en för ett år, en för ett år

         Till revisor för två år väljs, Hans Bernhardsson, Göteborg

         Val av två revisorsersättare för ett år

         Till revisorsersättare väljs: Karl-Gustav Johansson, Karlskrona,

         Anitha Rohdin, Växjö

14.   Val av valberedning

          Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år, varav en  samman-   

          kallande

         Till valberedningen väljs Siv Holmberg, Karlskrona (sammankallande)

         Sture Karlsson, Sjuhärad, Agneta Nilsson, Kristianstad

15.   Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

          Beslut:Medlemsavgiften bestäms till  5 kr per medlem i respektive

          förening

16.    Arvoden och kostnadsersättningar

          Beslut: Inga arvoden utgår. Reseersättning utgår enligt

          statliga bestämmelser, kostnadsersättning utgår för gjorda utlägg

17.    Verksamhetsplan, budget och andra förslag från styrelsen

           Verksamhetsplanen föredras av Kjell Jönsson, budgeten av Greger

           Stag.

           Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna

           Förslaget till reviderad policy för förbundet redovisas 

           Förslaget godkänns av årsstämman  

18.    Motioner och övriga av medlemmar väckta frågor

          Inga motioner och förslag hade kommit in

19.    Övriga frågor

           Christer Vindeby informerar om möjligheterna att ändra de skilda

           procentsatserna vad gäller sociala avgifter och om att ta upp dis-

           kussionen om inkomstbegreppet.

           Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med inkomstbegreppet

20.     Stämmans avslutning

            Ordförande Ricard Sandell avslutar årsmötet med tacktill styrelse och revisorer 

            för gjorda   insatser under året

 

 

 

            Ricard Sandell                                                Kjell Jönsson

            Ordförande                                                       Sekreterare

 

 

 

                                                Justeras

 

 

      

               Allan Wassén                                                 Arne Johannesson