Hej!

 

Här en sammanfattning av det senaste styrelsemötet, som ägde rum i Linköping den 30/6.

 

*   Höstmöte Ett höstmöte kommer att anordnas i Nässjö lördagen den 11/10 kl 11-17.

     Deltagarna kommer att få fika och lunch utan kostnad. Den enda kostnaden för del-

     tagarna blir således resan. Nässjö ligger ju bra till kommunikationsmässigt.

     Dagen kommer att läggas upp så att det kommer en intressant föreläsare, information

     och  diskussion om försäkring och information om den nya hemsidan. Dessutom blir

     det också möjligheter för föreningarna att ta upp olika frågor.

     Detaljerna i programmet är ännu inte klara, men vi återkommer. Informera era

     medlemmar och reservera  lördagen den 11/10 i Nässjö redan nu i era kalendrar!

*  Försäkringsfrågan Frågan har diskuterats länge i styrelsen och olika lösningar har

    diskuterats med olika försäkringsgivare. Vi fortsätter att sondera  olika möjligheter

    med målet att beslut ska tas på höstmötet 11/10.

*   Remisser Vi arbetar just nu med tre remisser;

     a) en från Bankföreningen som tar upp hur våra ärenden ska handläggas i bankerna.

     Remissvaret är klart, och den som vill veta mer kan ta kontakt med Rune Bohlin tel:

     033-128245  mail : rune.bohlin@privat.utfors.se.

    b) en från justitiedepartementet som tar upp frågan om framtidsfullmakter. Frågan

     om framtidsfullmakter är viktig för hela vår verksamhet. Remissvaret ska vara inne i

     oktober och styrelsen kommer att besluta om svaret på nästa möte den 17/9. Vi

     kommer då att skicka ut vårt svar till föreningarna.

    c) en från utbildningsdepartementet som heter "Avskaffad åldersavskrivning för stu-

    dielån och återkrav av studiemedel." Förslaget innebär att nuvarande regler, som 

    säger att studielån avskrivs vid 67 års ålder, ändras så att lånen avskrivs först när lån-

    tagaren avlider. Styrelsens mening är att förslaget avslås. Remissvaret ska vara inne i

    oktober, så vi återkommer med mer info efter nästa styrelsemöte.

Frågor till de politiska partierna Vi ska ta kontakt med de politiska partierna och

    fråga dem hur de ställer sig till några viktiga frågor för godemansverksamheten;

    Vi tar upp dessa områden: Hur ser ni på arvodessystemet för gode män/förvaltare?

    Hur ska en bra utbildning för gode män/förvaltare kunna genomföras?

    Hur ska försäkringsfrågan för gode män/förvaltare lösas?

    Vilken vision har ert parti för godemans- och förvaltarverksamheten i framtiden?

 

   Sommaren är redan en bit på väg och vi önskar er alla

 

    Trevlig fortsättning på sommaren!

    Styrelsen