Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Per den 7 september 2023.
Närvarande: Per Karlsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Bo Sander och Gerd Lindroos,
delges Ulf Erlandsson, ej närvarande.
Mötet öppnades av Bo Sander.
Dagordningen godkändes.
Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.
Vi har vårt årsmöte den 14 september, valberedningen är klar med sitt arbete. Lars-Åke
Larsson tillfrågas att sitta ordförande. Inger och Anita ordnar förtäring.
Den 3:e oktober har vi en gemensam utbildning med Överförmyndaren, där även icke
medlemmar i föreningen bjuds in. Tanken är att fler ska vilja gå med i föreningen.
Ämnet för utbildningen är aktuell information inför årsredovisningarna.
Hemsidan: Gamla protokoll plockas bort. Styrelseförteckningen göres aktuell.
Årsmötesprotokoll och Styrelsemötesprotokoll bör finnas där, liksom information om
aktuella händelser inom föreningen.
Nästa styrelsemöte den 2 november kl 18 hos Anita Styrenius. Styrelsemedlemmarna får i
uppdrag att tänka ut ämnen för utbildningsdagar till våren, förslag lämnas till Anita